Design Team

تیم طراحی


سپیده ابوقداره4

سپیده ابوقداره

 سهامدار . عضو هیات مدیره . مدیر بخش اجرایی و قراردادی در سراسر کشور . مدیر بخش طراحی در سراسر کشور . مدیر دفتر و نمایشگاه مرکزی در شیراز

فرحناز دهقانی

طراح ارشد ، مسئول فرمها و اطلاعات مبادلاتی با کارخانه

نادر روسایی

سرپرست بخش کنترل کیفیت (QC) . سوپروایزر واحد طراحی و بخش قیمت گذاری .  مسئول خرید شرکت .

زهره خضوعی

طراح