Board of Directors

اعضاء هیات مدیره شرکت کابین سازان ابوقداره


شهین بهروزعابدینی

شهین بهروزعابدینی

سهامدار . عضو هیات مدیره . مدیرعامل

سپیده ابوقداره4

سپیده ابوقداره

سهام دار . عضو هیات مدیره . مدیر امور قراردادها . مدیر بخش طراحی در سراسر کشور . مدیر بخش اجرایی در شعبه مرکزی . مدیرمسئول نمایشگاه و دفتر مرکزی شیراز
جعفر ابوقداره 3

جعفر ابوقداره

پایه گذار . سهامدار . عضو هیات مدیره . مدیر کارخانه