Founders, Board of directors and Senior Managers

پایه گذاران ، هیئت مدیره و مدیران ارشد


جعفر ابوقداره 3

جعفر ابوقداره

پایه گذار . سهامدار . عضو هیئت مدیره . مدیر کارخانه

حبیب ابوقداره2

حبیب ابوقداره

 ایده پرداز . کارآفرین . بنیانگذار FC نوین

شهین بهروزعابدینی

شهین بهروزعابدینی

سهامدار . عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل

سپیده ابوقداره4

سپیده ابوقداره

 سهامدار . عضو هیئت مدیره . مدیر بخش اجرایی و قراردادی در سراسر کشور . مدیر بخش طراحی در سراسر کشور . مدیر دفتر و نمایشگاه مرکزی در شیراز

ابراهیم ابوقداره3

ابراهیم ابوقداره

 سهامدار . بازرس اجرایی در کل کشور

روانبخش باباپور 3

روانبخش باباپور

 مدیر دفتر تهران . مدیر فروش تهران

شقایق مجاب

شقایق مجاب

 مدیر داخلی شرکت در شیراز . مسئول هماهنگی پروژه ها . مدیر روابط عمومی

جعفر جمالی

 مدیر واحد نصب . ناظر اجرایی . هماهنگ کننده فنی پروژه ها

رضا روزیطلب 03

رضا روزیطلب

 مدیر مالی

محمد روسایی

مدیر تولید .  سرپرست کارخانه